فرم پرداخت مبلغ به حساب انجمن مستندسازان

 

پس از تکمیل اطلاعات زیر، با زدن “ادامه” برای پرداخت حق عضویت به درگاه بانکی انجمن مستندسازان متصل خواهید شد.

لطفا جهت حصول اطمینان تصویر پرداخت یا شماره ی پیگیری پرداخت را نزد خود محفوظ نگه دارید.

تذکر  : چنانچه عضویت شما معلق شده و قصد رفع تعلیق و پرداخت بدهی گذشته را دارید، میزان بدهی خود را در قسمت تعیین شده وارد نمایید.

پس از انجام مراحل و رفع تعلیق، نتیجه به اطلاع شما خواهد رسید.