فرم تقاضای عضویت

تذکر مهم : اگر بعد از ثبت اطلاعات مجددا به همین صفحه بازگشتید و پیام ثبت موفقیت آمیز را مشاهده نکردید، ایراداتی که زیر هر بخش نوشته شده را رفع کرده و عکسها را مجددا بارگزاری نمایید.

چنانچه مشکل دیگری دارید از طریق شماره تلفن ۰۹۱۰۹۵۲۹۲۷۶ با انجمن مستندسازان تماس بگیرید.