“فیلم” مستند و “سینما” ی مستند


مجموعۀ حدود ۱۰۰۰ فیلم مستندی که در طول سال در ایران ساخته می‌شود، در فضا و محدودۀ «سینما» ی مستند جمع‌شدنی نیست، در حالی که همۀ آن‌ها «فیلم» ‌اند. در سینمایی که به معنای حرفه‌ای و اقتصادی اتفاق تازه‌ای برایش نمی‌افتد و جذب سرمایه و عرضه و نمایش فیلم مستند رشد لاک‌پشتی دارد، تکرار هرسالۀ تولید این همه فیلم مستند توجیه و تعریف سینمایی، اقتصادی و حرفه‌ای ندارد و جمع‌کردن همۀ این فیلم‌ها حول سینمای مستند و نمایش آن‌ها در جشنواره‌های تخصصی و سینمایی امر معقول و مطلوبی نیست.
اتفاق دارد در جای دیگری – جدا از عرصه و فضای سینما – می‌افتد. فیلم‌های مستند تولید شده در یک‌سال، در تنوع و تفاوت‌هایش، پدیده‌ای گسترده‌تر و پرجنبه تر از فیلم‌های سینمای مستند ایران‌اند. تولید گسترده و حضور دائم این فیلم‌ها، بیشتر پدیده‌ای فرهنگی، مدنی و اجتماعی و متأثر از کشاکش‌ها و تکاپوی زندگی اجتماعی انسان ایرانی است تا امری متصل و مرتبط به سینما و عالم هنر و حرفۀ فیلم‌سازی. با این توجه و رویکرد، ما زیاده از حد در بندِ «سینما» ی مستند ایران – و جمع‌کردن تحمیلی و ذهن‌پردازانۀ یک سال تولید فیلم در ایران زیر این عنوان – گرفتار شده‌ایم و از توجه به «فیلم» مستند – در گستره‌ای بسیار فراختر از سینمای ایران و به‌عنوان پدیده‌ای فرهنگی / اجتماعی- دور مانده‌ایم. «سینما» معمولا در فضا و معنای حرفه و هنر درک و دریافت شده و در محدودۀ این دو، جمع یا تعریف می‌شود؛ در حالی ‌که بسیاری از این ۱۰۰۰ فیلم با قصد‌ها، انگیزه‌ها و دریافت‌های دیگر و در موقعیت‌ها و فضاهای فردی و اجتماعی خاص و متفاوت فیلمساز‌هایشان شکل می‌گیرند و باید در فضاهایی جدا از سینمای مستند و جشنواره‌های سینمایی به مخاطبان خاص خود برسند. شمّه‌ای از این عرصه‌ها و فضا‌ها را برایتان برمی‌شمرم:
فیلم‌های مستند، در همه جای ایران و توسط جوان‌های پرشور و نه لزوما حرفه‌ایِ اقصی نقاط کشور، وضعیت‌ها و آدم‌ها و رویدادهایی را از جای‌جای ایران ثبت می‌کنند که فیلم مستند، کارآ‌ترین و مؤثر‌ترین شیوۀ ثبت آن‌هاست؛ به‌معنایی، امروز – برای اولین بار در تاریخ ایران – جامعۀ ایران و زندگی ایرانی در گسترۀ حضور و فیلم‌سازی خیل جوان‌های خود در حال ثبت شدنِ دائم است.
ساختن فیلم برای بسیاری جوان‌ها فضای جمع‌شدن و مراودۀ آن‌هاست و برایشان جای خالی فضای عمومی را پر می‌کند یا پُز و هویت فردی و اجتماعی به آن‌ها می‌بخشد.
اقلیتی قابل توجه از جامعه هنردوست می‌شود – و نه لزوما هنرمند، در معنای حرفه‌ای و مؤلف آن – هنر می‌خواند و می‌داند و با سبک و سیاق خود، یا به تقلید از فضای غالب هنری، همه‌جوره هنر می‌ ورزد و از جمله فیلم مستند می‌سازد.
بعضی‌ها با فیلم شخصی‌نگاری می‌کنند و حتی وارد فضای تراپی خود می‌شوند یا در ارتباط با شغل و حرفۀ خود و روابط دوروبرشان و برای گستردن خود در این روابط درگیر ساختن فیلم می‌شوند.
گاه ثبت موقعیت یا بیان مسئولانۀ موضوع یا وضعیتی مهم، حساس یا فوری، مهم‌ترین ارزش یک فیلم به‌حساب می‌آید؛ حتی اگر آن فیلم، سینمایی و حرفه‌ای ساخته نشده باشد.
گاهی فیلم‌ها در فضای بین‌رشته‌ای و در مراوده با جامعه‌شناسی و معماری و انسان‌شناسی و شهر‌شناسی یا دیگر هنر‌ها ساخته می‌شوند.
حتی در عالم «سینما» و فعالیت حرفه‌ای مستندسازی هم، فیلم‌های آموزشی و کاربردی و صنعتی و معرّف، جا و فضای متفاوت با سینمای هنری و سینما به‌عنوان هنر را دارند. آخرِ کار، رسانه‌ها هم، با انواع فیلم‌های «غیر داستانی»شان، با تنوع غریبی از شیوه‌های ساخت و پرداخت‌، خود مقولۀ دیگری اند.
حاصل همۀ این رویکرد‌ها و تولید‌ها فیلم است، ولی بخش محدودی از آن‌ها در فضای هنری و مؤلف سینما می‌گنجند. بسیاری از این فیلم‌ها مهم‌ترین و عمیق‌ترین فضای ارتباطشان با مخاطبان و موقعیت‌های اجتماعی خاص خودشان است و باید در این فضا دیده و درک و دریافت شوند. اگر فیلم‌های مختلفی که در طول سال ساخته می‌شوند، در روابط و فضای مرتبط با موضوع خود و روابط اجتماعی خاص خود تولید شوند و برای ذهن‌ها و جان‌های نیازمند و درگیر و پذیرای خود به نمایش درآیند، نیازهای بسیار متفاوت جامعۀ ایران و مخاطبان جوراجور فیلم مستند به‌تدریج با فیلم‌های مورد علاقه‌شان انس می‌گیرند و همراه می‌شوند. به‌واقع، حوزۀ عمل و تأثیر فیلم مستند بسیار پرتنوع و گسترده است و فیلم‌های متفاوت با مخاطبان و فضاهای اجتماعی بزرگ و کوچک متفاوتی در ارتباط قرار می‌گیرند. در این تنوع و گستردگی حضور، فیلم مستند قدرت ارتباط و مراودۀ اجتماعی‌اش را پیدا می‌کند و در گفتگو و بده ‌و بستان با مخاطبان خود به قدرتِ تأثیر اجتماعی‌اش نیز دست می‌یابد. از این راه توان و تأثیر فیلم مستند از مقوله‌ای نظری و بالقوه به عاملی بالفعل و متصل به جامعه تبدیل می‌شود. به این ترتیب، سینمای مستند هم فضایی می‌شود خاص، در دل فضای بزرگ‌تر و عمومی‌تر فیلم مستند، و نه سرنمون و گرانیکای نگاه به فیلم مستند و اتصال به آن. با این نگاه و تعریف، تفاوت فیلم مستند و سینمای مستند، تفاوت در کیفیت و ارزش نیست و فیلم مستند هنری و مؤلف بر همۀ آن فیلم‌های مستند دیگر ارجح نیست؛ هر فضایی از حیات عمومی فیلم مستند، فضای شکل‌گیری و مراوده و تأثیر خاص خود را دنبال می‌کند و عرصه های مختلف تولید و عرضۀ فیلم مستند به موازات یکدیگر – و در عین حال در رابطه و تعامل یا هم – شکل می‌گیرند و پیش می‌روند. به‌واقع اگر سینما هنر است، فیلم مستند عمدتا هنر نیست و بخش مهمی از آن ۱۰۰۰ فیلم لزوما سینما نیست؛ اما فیلم هست. نگاه و تعریف دیگری می‌رسد به این‌که فیلم مستند عمدتا هنر نیست و به‌واقع، بخش کوچکی از فیلم‌های مستندی که در دنیا ساخته می‌شوند، فیلم‌های هنری‌اند.
این جدا سازی مهم است و جدا نساختن دو فضای فیلم مستند و سینمای مستند، فیلم مستند را عقبۀ سینمای مستند و تختِ‌بند چون و چرای این سینما باقی نگه می‌دارد و فضای نفس کشیدن را بر او تنگ و تار می‌کند. بسیاری از فیلم‌های مستند، هم در قصد و رویکرد اولیه برای ایده‌گذاری و جذب سرمایه و تولید و هم در زمان نمایش و عرضه، در روابطی جدا از روابط حرفه و سینما راه ‌می-افتند و شکل می‌گیرند، اما در ایران، همۀ این فیلم‌ها زیر عنوان کلی سینمای مستند جمع بسته می‌ شوند و در جشنواره‌های سینمایی – یا نهایتا جشنواره‌های موضوعی، اما باز هم با متر و معیار انتخاب و داوری‌ سینمایی – و به عنوان فیلم‌های «سینمای مستند ایران» در کنار هم دیده و ارزیابی می‌شوند. در این درهم‌جوشی غریب، روشن است که دنیای متفاوت و اهمیت، کارکرد و تأثیر اجتماعی، فرهنگی، ملی و غیر سینمایی خیلی از فیلم‌های مستند دیده نمی‌شود و اصلا این وجود متفاوت و این فضای عمومی‌تر از سینمای مستند درک و دریافت نمی‌شود. به این معنی در ایران دنیای کوچک «سینما» ی مستند حق آن دنیای بزرگ‌تر «فیلم» مستند را خورده است. با این تعریف در میان گذاشته شده، این نوشته در باب توجه دادن به بدفهمی مان از حیات فیلم مستند در ایران نوشته شده و دعوت اولیه‌ای است به تماشای تنوع و تفاوت فیلم‌های مستند ایران و توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های پیدا یا پنهان و مغفول فیلم مستند در ایران.
این بدفهمی البته در بدفهمی عظیم‌‌تر و غریب‌تر تعریف نخبه‌ بین، خودمدار و تقلیل‌گرایانۀ عرصۀ عمومی «فرهنگ» در دنیای خاص «هنر» و محدود کردن آفرینش و تولید فرهنگی تنها در فعالیت های هنری یا آثار نخبگان عرصۀ هنر جای ردیابی دارد؛ و ندیدن فرهنگ به‌عنوان امری عمومی و ندیدن فرهنگ عمومی جامعه و قائل نبودن حق و ظرفیت و قابلیت فعالیت و خلاقیت و تولید اثر برای آن، که خود قصۀ دیگری است و بحث دیگری را طلب می‌کند.

“فیلم” مستند و “سینما” ی مستند
دیدگاه ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *