اساسنامه

به نام خدا

اساسنامه انجمن مستندسازان سینمای ایران

فصل اول: کلیات

ماده 1: تعریف

انجمن مستندسازان سینمای ایران که در این اساسنامه به اختصار "انجمن" نامیده میشود، تشکلی صنفی و غیرانتفاعی از کارگردانهای مستندساز است و به احزاب و گروههای سیاسی وابستگی ندارد.

ماده 2: مدت انجمن از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود تشکیل میشود.

ماده 3: نشانی محل قانونی انجمن در تهران، خیابان بهارجنوبی، کوچه سمنان، پلاک 29، خانه سینما است. انجمن میتواند دامنهی فعالیت خود را به سراسر کشور گسترش دهد.

 

فصل دوم: اهداف و وظایف

ماده 4: اهداف

1- ایجاد امنیت شغلی و حرفهای برای اعضا.

2- حمایت از حقوق صنفی اعضا.

3- تلاش در جهت بالا بردن سطح کارآیی حرفهای اعضا

4- دفاع از حقوق عام مستندسازان سینمای ایران.

5- بسط و گسترش "هنر- صنعت" سینمای مستند ایران.

6- تدوین سیاستهای کلان سینمای مستند ایران و تلاش برای قانونی کردن آنها.

ماده 5: وظایف

1- برقراری ارتباط با سایر صنوف و مراکز تولید سینمای ایران

برای ایجاد کار و حفظ حقوق مادی- معنوی و حرفهای اعضا.

2- بررسی زمینههای همکاری و ایجاد ارتباط با مراکز صنفی، فرهنگی

و هنری ایران و جهان به منظور فراهم آوردن زمینهی سرمایهگذاری، تولید، توزیع و نمایش آثار مستند سینمای ایران.

3- عضویت در تشکلهای کلان صنفی و فرهنگی.

4- برگزاری جشنواره و جلسات نمایش و بحث و بررسی فیلمهای مستند ایران و جهان.

5- تلاش برای فراهم ساختن امکانات رفاهی مناسب برای اعضا از طریق ایجاد پوششهای تامین اجتماعی و خدمات درمانی.

6- تاسیس بانک اطلاعات بر اساس نیازهای انجمن.

7- تشکیل شوراهای حل اختلاف در چارچوب قراردادهای صنفی (در صورت رجوع هر دو طرف دعوا).

8- انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در حوزهی سینمای مستند.

9- ایجاد فضاهای اینترنتی در حوزهی سینمای مستند و انتشار نشریات تخصصی و کتاب.

10- کمک به پخش آثار سینمایی مستندسازان.

11- ایجاد تعاونیهای مصرف، مسکن، صندوقهای حمایتی و نظایر آن.

12- سرمایهگذاری و مشارکت در طرحها و فعالیتهای فرهنگی و اقتصادی از طریق تشکیل موسسات و شرکتهای وابسته به انجمن برای تقویت بنیهی مالی و دستیابی به اهداف انجمن به نحوی که مغایر با حقوق و منافع صنفی اعضا نباشد.

 

فصل سوم: عضویت

ماده 6: تعریف عضو

عضو انجمن، کارگردان مستندسازی است که در چرخهی آزاد تولید آثار سینمای مستند فعالیت داشته باشد.

تبصره 1: منظور از چرخهی آزاد تولید، کارگردانی فیلم مستند بیرون از روابط موظف کارمندی است.

تبصره 2: انجمن میتواند به دو صورت "وابسته" و "افتخاری" نیز عضو بپذیرد که تعاریف و شرایط آنها در مادهی 8 و مادهی 9 همین فصل آمده است.

ماده 7: شرایط عضویت

الف: شرایط عام

1- تابعیت ایران.

2- نداشتن حکم محکومیت قطعی از شورای داوری خانه سینما که هنوز اجرا نشده باشد.

3- پرداخت حق عضویت سالانه.

4- پذیرش اساسنامه و آییننامههای انجمن.

ب: شرایط خاص

5- کارگردانی حداقل چهار اثر جمعاً به مدت حداقل 100 دقیقه یا دو اثر مستند بلند که حداقل زمان هر اثر 75 دقیقه باشد.

تبصره: حداقل دو اثر از آن چهار اثر یا یک اثر از آن دو اثر باید در طول پنج سال اخیر کارگردانی شده باشد.

6- جزئیات شرایط عضویت را آییننامهی عضویت تعیین میکند.

ماده 8: عضو وابسته

عضو وابسته عضوی است که عضو پیوستهی یکی دیگر از انجمنهای صنفی سینما است.

تبصره: عضو وابسته نمیتواند

عضو هیأت مدیره یا بازرس انجمن شود.

ماده 9: عضو افتخاری

1- انجمن ميتواند شخصیتهايی را كه ارتباط متقابل با آنها موجب تسهيل دستيابي به اهداف و وظايف انجمن ميشود به عضویت افتخاری خود در آورد.

2- عضو افتخاری با پیشنهاد هیأت مدیره

و تصویب مجمع عمومی به عضویت انجمن در میآید.

3- عضو افتخاری نمیتواند عضو هیأت مدیره یا بازرس انجمن و یا نمایندهی انجمن در مجامع صنفی دیگر شود.

4- عضو افتخاری در مجامع عمومی انجمن حق رای ندارد.

5- عضو افتخاری ملزم به داشتن شرایط عام و خاص عضویت انجمن نیست.

تبصره: لغو (یا انصراف از) عضویت عضو افتخاری باید به اطلاع مجمع عمومی عادی انجمن برسد.

ماده 10: تعریف و شرایط تعلیق عضویت

1- تعلیق عضویت، محرومیت موقتی عضو

از حقوق عضویت در انجمن (بهجز بیمه و بازنشستگی) است.

2- به جا نیاوردن یا از دست دادن هر یک از شرایط عمومی عضویت (مندرج در ماده 7 بخش الف) موجب تعلیق عضویت میشود.

3- نساختن حداقل 25 دقیقه فیلم مستند در طول پنج سال موجب تعلیق عضویت میشود.

تبصره: بند فوق شامل اعضای بالای 65 سال نمیشود.

4- تعلیق عضویت باید همراه با توضیح علت تعلیق به طور رسمی به عضو اعلام شود.

ماده 11: تعریف و شرایط لغو عضویت

1- لغو عضویت، محرومیت عضو از عضویت در انجمن است.

2- چنانچه پس از گذشت سه سال از تاریخ اعلام رسمی تعلیق عضویت، عضو تعلیق شده اقدامی برای رفع تعلیق انجام ندهد، لغو عضویت میشود.

3- مراتب لغو عضویت باید به طور رسمی به عضو و به نهادهایی که با اعضای انجمن ارتباط تعهدآور دارند اعلام شود.

4- لغو عضویت یک عضو باید به طور رسمی به اطلاع بازرس و مجمع عمومی انجمن برسد.

5- با رفع شرایط لغو عضویت، امکان بازگشت به عضویت هست.

تبصره: در بازگشت به عضویت عضو میتواند گزینهی پرداخت حق عضویت سالهای پرداخت نشده یا گذراندن مراحل عضویت در انجمن را انتخاب کند.

 

فصل چهارم: ارکان انجمن

ماده 12: ارکان انجمن عبارتند از : 1. مجمع عمومی 2. هیأت مدیره 3. بازرس

تبصره: هیأت موسس (آقایان محمد تهامینژاد، ابراهیم مختاری و پیروز کلانتری) وظیفهی تدوین اساسنامه، فراخوان اعضا برای برگزاری اولین مجمع عمومی (برای تصویب اساسنامه و انتخاب نخستین هیأت مدیره و نخستین بازرس انجمن) و انجام تشریفات برای قانونی کردن انجمن را به عهده داشت که با تاسيس انجمن در تاريخ 5/11/76 ماموريتاش به پايان رسيد.

ماده 13: مجمع عمومی

مجمع عمومی از اجتماع اعضای انجمن تشکیل میشود و عالیترین رکن انجمن است.

1- مجامع عمومی انجمن به دو صورت "عادی" و "فوق العاده" برگزار میشود. مجامع با حضور اعضا رسمیت مییابند.

تبصره: هر عضو حاضر میتواند وکالت حداکثر دو عضو غایب را - با داشتن وکالتنامهی کتبی- به عهده بگیرد.

2- فراخوان مجامع عمومی باید با دستور جلسهی مشخص و با تعیین زمان و مکان برگزاری مجمع، حداقل پانزده روز پیش از زمان برگزاری در سایت انجمن و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار سراسری کشور اعلام شود.

3- دعوتنامهی كتبی مجمع عمومی عادی باید با دستور جلسهی مشخص و با ذکر زمان و مکان برگزاری، همراه با گزارشهای عملکرد و مالی هیأت مدیره و گزارش بازرس، حداقل پانزده روز پیش از زمان برگزاری مجمع برای همهی اعضا ارسال شود.

4- مجامع عمومی از میان اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را به عنوان منشی و دو نفر را به عنوان ناظر برای برگزاری مجمع انتخاب میکنند.

5- از مذاکرات و تصمیمات هر مجمع عمومی توسط منشی صورتجلسه تنظیم شده و به امضای هیأت رئیسهی آن مجمع عمومی میرسد و

باید یک نسخه از آن در دفتر انجمن نگهداری شود.

ماده 14: مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی انجمن یک بار در سال تشکیل میشود.

1- مجمع عمومي عادي ميتواند در طول سال بر اساس ضرورت "بهصورت فوقالعاده" و با شرايط رسميت یافتن مجمع عمومي عادي نيز برگزار شود.

2- مجمع عمومی عادی به صورت فوقالعاده به دعوت هیأتمدیره يا بازرس یا درخواست كتبي حداقل یکسوم اعضاي انجمن تشکیل میشود.

3- جلسات مجمع عمومی عادی با حضور دو سوم

اعضا رسمیت پیدا میکند. اگر در مرتبهی اول این تعداد حاصل نشد، مجمع عمومی در مرتبهی دوم و مرتبههای دیگر با حضور اکثریت مطلق ( نصف به اضافهی یک) اعضا رسمیت پیدا میکند.

ماده 15: وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی

1- ارزیابی، تائید یا رد گزارشهای عملکرد و مالی هیأت مدیره و بازرس.

2- تائید یا رد برنامههای بلندمدت یا کوتاهمدت ارائه شده از سوی هیأت مدیره.

3- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس و نیز عزل و انتخاب پیش از موعد قانونی آنها.

4- تصویب حقالزحمهی اعضای هیأت مدیره و بازرس.

5- تعیین روزنامهی کثیرالانتشار برای درج آگهیها.

6- اعتبار تصمیمات اخذ شده در هر یک از جلسههای مجمع عمومی عادی، منوط به رای اکثریت مطلق (نصف به اضافهی یک) اعضای مجمع است.

ماده 16: وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوقالعاده

1- تغییر مفاد اساسنامه، 2. بررسی پیشنهاد انحلال انجمن و در صورت تصویب، تعیین مدیر تسویه.

تبصره: در صورت انحلال انجمن، مجمع عمومی فوقالعاده تکلیف دارایی یا بدهیهای انجمن را - پس از تسویه - تعیین میکند.

2- مجمع عمومی فوقالعاده بنا به ضرورت در هر زمان از سال به درخواست کتبی هیأت مدیره یا بازرس و یا حداقل  دو سوم اعضای انجمن، به شرح ماده 13 تشکیل میشود.

3- جلسات مجمع عمومی فوقالعاده با حضور سه چهارم اعضا رسمیت مییابد. اعتبار تصمیمات اخذ شده در مجمع عمومی فوقالعاده، منوط به رای دوسوم اعضای حاضر است. تصمیم انحلال انجمن نیاز به رای چهارپنجم اعضای حاضر دارد.

ماده 17:  هیأت مدیره

هیأتمدیره مرکب از پنج عضو اصلی و دو عضو علیالبدل است که در مجمع عمومی عادی از میان اعضای حاضر در مجمع برای مدت دو سال انتخاب میشود.

1- هیأت مدیره موظف است پانزده روز پس از اولین نشست، از میان خود رئیس، نایب رئیس، دبیر، خزانهدار و سخنگو را انتخاب کند.

تبصره: یک عضو نمیتواند بیش از دو دورهی پیاپی رئیس هیأت مدیره باشد.

2- جلسات هیأت مدیره حداقل هر دو هفته یکبار، بنا به دعوت رئیس هیأت مدیره برگزار میشود.

3- جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل سه نفر رسمیت مییابد و تصمیمات آن با حداقل سه رای موافق معتبر است.

4- در کلیهی جلسات هیأتمدیره، صورتجلسه تنظیم شده و پس از امضای اعضای حاضر در جلسه، ثبت و مصوبات آن توسط رئیس هیأتمدیره برای اجرا به اشخاص ذیربط ابلاغ میشود.

تبصره: در غیاب رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره، مسنترین عضو هیأت مدیره عهدهدار تشکیل جلسه و امضا و ابلاغ مصوبات هیأت مدیره است.

5- در صورت فوت، استعفا، حَجر یا غیبت هر یک از اعضای اصلی هیأتمدیره، اعضای علیالبدل به ترتیب آرای اخذ شده جایگزین آنها میشوند.

تبصره 1: آییننامهی هیأت مدیره تعریف غیبت و حد مجاز غیبت را مشخص میکند.

تبصره 2: استعفای اعضای هیأت مدیره

باید در دبیرخانهی انجمن ثبت و رونوشت آن به بازرس ارائه شود. هیأت مدیره باید در نخستین جلسه که تا پانزده روز بعد از استعفا و با دعوت از بازرس تشکیل میشود، تصمیم خود نسبت به استعفای عضو و پیامدهای آن را اعلام کند.

تبصره 3: در صورت کاهش اعضای اصلی و علیالبدل هیأت مدیره به کمتر از پنج نفر، تشکیل مجمع عمومی عادی بهصورت فوقالعاده برای تجدید انتخاب هیأت مدیره الزامی است.

6- هیأت مدیره موظف است تا سه ماه پس از آغاز دورهی فعالیت خود، آییننامهی داخلی هیاتمدیره را تنظیم و اجرا کند.

ماده 18: وظایف و اختیارات هیأتمدیره

1- اجرای مفاد اساسنامه.

2- تهیه، تدوین و اعلام برنامههای دو سالهی هیأتمدیره به اعضا حدکثر سه ماه پس از آغاز دوره.

3- تهیه، تنظیم و تصویب طرحهای کوتاه و بلندمدت برای پیشبرد اهداف انجمن.

4- تنظیم، بررسی و تصویب بودجهی اجرایی.

5- ارزیابی اعتبار مالی و امکان اجرای طرحهای فرهنگی، آموزشی و اقتصادی که از مجاری گوناگون ارائه میشود.

6- بررسی و تصویب طرحهای رفاهی و پیگیری پیشرفت آنها.

7- بررسی، تصویب یا تغییر نظامنامههای اجرایی و مدیریتی از قبیل شرح وظایف و آییننامهها.

8- تشکیل کارگروههای تخصصی برای تحقق مفاد اساسنامه و آییننامههای مصوب و تسهیل اجرای مصوبات.

9- بررسی و پذیرش درخواستهای عضویت و همچنین تعلیق یا لغو عضویت بر مبنای اساسنامه و آییننامههای انجمن.

10- انتخاب و عزل رئیس هیأت مدیره.

11- تعیین اعضای "شوراهای حل اختلاف" به صورت موردی، در صورت رجوع هر دو طرف دعوا.

12- ارائه یپیشنهاد دستمزد اعضای هیأت مدیره و بازرس (بر مبنای نظر بازرس) برای تصویب به مجمع عمومی.

13- تهیهی گزارشهای عملکرد و مالی سالانه،

اخذ گزارش بازرس دربارهی آنها و ارسال آنها برای اعضا حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی.

تبصره: گزارشهای عملکرد و مالی هیأت مدیره باید حداقل دو هفته پیش از ارسال آن به اعضا به بازرس ارائه شود.

14- هیأت مدیره موظف است یک ماه پیش از انقضای مدت قانونی دورهی خود، مجمع عمومی را برای برگزاری انتخابات فرا خواند.

تبصره: تا برگزاری انتخابات و تعیین هیأت مدیرهی جدید، آرا و تصمیمات هیأت مدیره نافذ و قابل اجراست.

15- هیأت مدیره موظف است ظرف سه روز کلیهی اسناد، مدارک، وجوه، اوراق بهادار و اموال انجمن را به هیأت مدیرهی جدید منتقل کند.

ماده 19: وظایف و اختیارات رئیس هیأت مدیره

1- اداره کردن کلیهی امور اجرایی، فرهنگی، اداری، استخدامی و مالی انجمن در چارچوب مصوبات هیأت مدیره برای استفادهی موثر و بهتر از منابع.

2- ارائهی طرح تشکیلات، شرح وظایف، آییننامهها، نظامنامهها و طرحها و سیستمهای اجرایی مدیریتی برای تصویب هیأت مدیره.

3- بستن قراردادهای فرهنگی و اقتصادی و همکاری با موسسات، شخصیتهای حقیقی و حقوقی و همچنین امضای چکها و هرگونه اوراق و اسناد تعهدآور دیگر.

4- تهیه وارائهی گزارش مالی و همچنین گزارش پیشرفت کارها و طرحها (و نیز مغایرتها و بازدارندهها) به هیأت مدیره.

5- نمایندگی انجمن در مراجع و سازمانهایی که به نحوی با مقولهی سینمای مستند ایران ارتباط دارند؛ همچنین مراجعه به کلیهی مراجع قانونی برای دفاع، تعقیب یا طرح دعاوی با حق توکیل به غیر.

6- فراهم کردن نیازهای اداری و اجرایی برای پیشبرد امر نظارت بازرس.

7- رئیس هیأت مدیره میتواند بخشی از اختیاراتش را با تصویب هیأت مدیره و با ذکر سقف زمانی به دیگران تفویض کند.

8- رئیس و نایب رئیس هیأت مدیرهی انجمن نباید در دوایر دولتی مرتبط با سینما مقام مدیریتی داشته باشند.

9- رئیس هیأت مدیرهی انجمن، مدیر مسئول نشریات، پایگاههای اینترنتی و فعالیتهای رسانهای انجمن است.

ماده 20: بازرس

مجمع عمومی عادی از میان اعضای حاضر یک نفر را به عنوان بازرس و یک نفر را به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب میکند.

تبصره 1: یک عضو نمیتواند بیش از دو دورهی پیاپی بازرس انجمن شود.

تبصره 2: پس از انتخاب بازرس جدید، بازرس قدیم ظرف پنج روز موظف به همکاری و انتقال اطلاعات و تجارب به بازرس جدید است.

1- در صورت فوت، استعفا یا حجر بازرس اصلی، بازرس علیالبدل وظایف محوله را به عهده خواهد گرفت.

تبصره 1: استعفای بازرس باید به صورت کتبی در دبیرخانهی انجمن ثبت شود و به اطلاع هیأت مدیره و بازرس علیالبدل و اعضا برسد.

تبصره 2: اگر بازرس علیالبدل حداکثر تا یک ماه كار خود را آغاز نكند، هیأت مدیره موظف است ظرف یک ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب بازرس و بازرس علیالبدل اقدام کند.

2- بازرس انجمن نباید در دوایر دولتی مرتبط با سینما مقام مدیریتی داشته باشد.

ماده 21: وظایف و اختیارات بازرس

1- ارزیابی و نظارت بر مصوبات و عملکرد هیأت مدیره، منطبق با مفاد اساسنامهی انجمن و آییننامهها.

2- دادن تذکرات شفاهی و کتبی به هیأت مدیره و در صورت لزوم اطلاع به اعضا، بر مبنای مفاد اساسنامهی انجمن و آییننامههای مصوب.

3- حق دسترسی به کلیهی دفاتر، پروندهها، اسناد و پیماننامههای انجمن با اطلاع ريیس هیات مدیره.

4- حق حضور در کلیهی جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی.

5- بازرس موظف است گزارشهای عملکرد و مالی هیأت مدیره را رسیدگی کند و حداقل پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی، گزارش خود را برای ارسال به اعضا در اختیار هیأت مدیره قرار دهد.

 

فصل پنجم: امور مالی انجمن

ماده 22: سال مالی انجمن، سال شمسی است و از ابتدای فروردین ماه هر سال آغاز شده و با پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌‌یابد.

ماده 23: چکها و اسناد تعهدآور مالی صادره شده از انجمن با دو امضای رئیس هیأت مدیره و خزانهدار معتبر است.

ماده 24: منابع مالی انجمن عبارتند از:

1- حق عضویت اعضا بر مبنای آییننامههای مصوب هیأتمدیرهی انجمن.

2- کمکهای دریافتی از نهادها و موسسات دولتی، عمومی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی، قبول هبه به شرط حفظ استقلال انجمن و تایید و تصویب هیأت مدیره.

3- درآمدهای ناشی از فعالیتها و مشارکتهای انجمن، موسسات وابسته و سایر درآمدها.

 

فصل ششم: سایر موارد

ماده 25: هیأت مدیرهی وقت انجمن موظف است حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این اساسنامهی اصلاحی، آییننامههای اجرایی انجمن را منطبق بر اساسنامه تهیه و تصویب کرده و به بازرس و اعضا اعلام کند.

تبصره: تا زمان تنظیم، تصویب و اعلام آییننامههای جدید، آییننامههای قبلی لازمالاجرا است.

ماده 26: مواردی که در این اساسنامه پیشبینی نشده یا صراحت ندارد، تابع قوانین و مقررات کشوری است.

ماده 27: این اساسنامهی اصلاحی مشتمل بر 6 فصل، 27 ماده، 94 بند و 22 تبصره در تاریخ 20/4/1390 به تصویب مجمع عمومی فوقالعاده انجمن مستندسازان سينماي ايران رسید و از اين تاريخ اساسنامهي قبلي و آييننامههاي منبعث از آن و مغاير با اساسنامهي فعلي بلااثر است.

* کارگروه اصلاح اساسنامه به ترتیب الفبا: (حسن بهرامزاده، محمد تهامینژاد، محمدصادق جعفری، محسن عبدالوهاب، علیرضا قاسمخان، پیروز کلانتری، ابراهیم مختاری، پژمان مظاهریپور، محمدرضا مقدسیان و مجتبی میرطهماسب (سرگروه اصلاح اساسنامه))

با همفکری: ارد زند، ناصر صفاریان، بهرام عظیمپور، محمود کاظمی، غلامرضا کتال و فریده مکرینژاد.

* مفاد این اساسنامه با اکثریت آرای کارگروه به تصویب رسیده است.